Archos - software pro správu spisového materiálu

Program Archos slouží k snadné a přehledné správě skladu spisového materiálu likvidovaných i činných společností a subjektů, podnikových a vnitropodnikových archivů, jakož i k provozu agendy organizací zabývající se úschovou spisového materiálu.

Položky archivu jsou roztříděny dle zadaných parametrů:

  • informace o zákazníkovi, o spisu, balení, pozice ve skladu, pozice v sekci zákazníka apod.

Uživateli jsou k dispozici přehledné nástroje pro správu informací o spisovém materiálu:

  • filtry pro snadnější dohledání informací o arch. položce
  • podpora skartace a skartačních znaků
  • výpočet délky úschovy spisového materiálu
  • tiskové sestavy
  • tisk štítků
  • tabulkové výstupy
  • jednoduchý instalátor
  • export agend do Excelu
  • snadné updaty

K programu je vypracována obsáhlá příručka. Program je dodáván v české jazykové verzi.

Aplikaci je možné provozovat na osobních počítačích třídy PC s operačním systémem Microsoft Windows™ 98/2000/XP.

O archivaci

Co je to archivace/evidence spisového materiálu?

Ze zákona mají státní orgány, orgány státní samosprávy ale i nestátní právnické a fyzické osoby povinnost poskytovat informace o své činnosti. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Pro skladování musí být dostatečné a vhodné prostory (optimální vlhkostní a teplotní podmínky) po zákonem stanovené období s ohledem na typy dokumentů. Norma DIN 32757. Po třídění a archivaci dokumentů následuje po vypršení doby skladování skartační řízení s příslušným státním/zemským archivem. Novela zákona o účetnictví podporuje elektronickou podobu archivace dat. Zákon č. 563/1991 Sb. § 33. Dalšími zákony vztahujícími se k tématice archivování jsou i zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon, zákon o účetnictví a další.

Kdo je povinen archivovat?

Právnické osoby. Fyzické osoby při provozování podnikatelské činnosti. Zaniklé subjekty jimž ještě neskončila povinná doba skladování dokumentace.

Jaká je doba uchování písemností? § 31 Zákon č. 563/1991 Sb.

Účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví (§ 33 odst. 2), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Co vše lze archivovat?

Účetní uzávěrka, výroční zpráva. Mzdové listy, účetní písemnosti, účetní doklady, účtové rozvahy, účetní knihy, doklady o výdajích a příjmech v hotovosti. Doklady týkající se záručních lhůt a reklamačních řízení. Písemnosti týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků. Inventární dokumentace hmotného majetku. Ostatní dokumentace.

loga